กิจกรรมนิสิต

วิชา 01206362 การศึกษาอุตสาหกรรม นำนิสิตเข้าศึกษาในโรงงาน
การศึกษาอุตสาหกรรม (Industrial Study) รหัสวิชา 01206362 ที่เปิดในภาคปลายของทุกปีการศึกษา โดยนำนิสิตเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาและการจัดทำรายงานพร้อมนำเสนอ
วิชา 01206599 โลจิสติกส์ นำนิสิตเข้าศึกษาดูโรงงาน
วิศวกรรมโลจิสติกส์ รหัสวิชา 01206599 ศึกษาถึงกระบวนการทางวิศวกรรมการออกแบบและการใช้ระบบภายในวงจรชีวิต นำนิสิตระดับปริญญาโท เข้าศึกษาดูโรงงานบริษัท mitsubishi air conditioner เมือวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา