หลักสูตร

หลักสูตรการเรียนการสอน

       วิศวกรรมอุตสาหการเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการในโรงพยาบาลให้สะดวกรวดเร็ว การปรับปรุงประสิทธิภาพผลผลิตและคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิต การลดเวลาแถวคอยในสวนสนุกและอื่นๆ อีกมากมาย วิศวกรอุตสาหการมีหน้าที่ในการ จัดการระบบข้อมูล คน เครื่องจักร ทรัพยากร และพลังงานเพื่อกำจัดความไม่มีประสิทธิภาพ , เพิ่มระดับคุณภาพ และลดต้นทุนในการดำเนินงานขององค์กร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรที่จะเสริมสร้างความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ผ่านการสอนจากคณาจารย์ที่มาก ด้วยความรู้และประสบการณ์ รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือ และสื่อการสอนที่ทันสมัย

        ภาควิชาฯ ได้ออกแบบหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตสู่การเป็นวิศวกรมืออาชีพโดยจะเสริมสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์และออกแบบระบบ ที่ประกอบไปด้วยคน ความรู้ เครื่องจักรอุปกรณ์ พลังงาน วัตถุดิบและกระบวนการ อีกทั้งทักษะในการเป็นผู้นำการ บริหาร และการสื่อสารข้อมูลเพื่อให้ สามารถควบคุมดูแลโครงการให้ประสบความสำเร็จ โดยมีหลักสูตรแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญา และระดับปริญญาเอก  โดยแยกออกดังนี้