ปริญญาเอก

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรฉบับ พ.ศ 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย           หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ภาษาอังกฤษ      Doctor of Engineering Program in Industrial Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม                  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)

ชื่อย่อ                    วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

ชื่อเต็ม                  Doctor of Engineering (Industrial Engineering)

ชิ่อย่อ                    D.Eng.(Industrial Engineering)

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

 

***รายละเอียดหลักสูตร  มคอ 2  คลิกที่นี่

*คณะวิศวกรรมศาสตร์สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 4 ภาคการศึกษา รายละอียดตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ **