ปริญญาโท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรฉบับ พ.ศ 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย           หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ภาษาอังกฤษ      Master of Engineering Program in Industrial Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม                 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)

ชื่อย่อ                  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

ชื่อเต็ม                 Master of Engineering (Industrial Engineering)

ชื่อย่อ                   M.Eng. (Industrial Engineering)

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2. คุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 

***รายละเอียดหลักสูตร  มคอ 2  คลิกที่นี่