กิจกรรมภาควิชา

การวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในวันที่ 6 มีนาคม 2563
การวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในวันที่ 6 มีนาคม 2563
เปิดบ้าน IE 2563
ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน รศ.เลิศชัย ระตะนะอาพร
คณะนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนแสงทองวิทยาจังหวัดสงขลา ศึกษาดูงานเพื่อการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมค่าย IE CAMP ครั้งที่ 1 ปี 2562 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
งานวันพิธีเปิดอาคาร อก. คก. วันที่ 1 สิงหาคม 2562
งานปัจฉิมนิสิตปี 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงาน ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
นิสิตระดับชั้นปีที่ 3 เข้าดูโรงงานเพื่อศึกษากระบวนการทำงาน ในวิชา 01206362