กิจกรรมภาควิชา

กิจกรรมสัมมนาภาควิชาฯ ประจำปี 2561
งานเปิดบ้านวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2561 Open House
งานเปิดบ้านวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2561 Open House
กิจกรรมในงานวันปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558