รายชื่อคณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร
 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ อนุสสรนิติสาร                                                                                                               

ประวัติการศึกษา

 • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                
 • M.S. (Industrial & Systems Eng.) จาก Ohio Univ., USA                                                                         
 • Ph.D. (Industrial Eng.) จาก Purdue Univ., USA                                                                                         

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Scheduling, Computer applications of Operations Research                                    

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์  : 0-2797-0999 ต่อ 1601 E-mail : fengpta@ku.ac.th 

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ : ไม่ระบุ  ห้อง อาคารชูชาติ กำภู ชั้น 7 

รหัสอาจารย์ : E8027

อาจารย์ ดร.วรวุฒิ  หวังวัชรกุล
 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์ ดร. วรวุฒิ  หวังวัชรกุล      

ประวัติการศึกษา

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • M.S. (Industrial Eng.) จาก Oregon State Univ., USA
 • Ph.D. (Industrial Eng.) จาก North Carolina State Univ., USA

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Inventory Control, Engineering Statistics, Operations Research

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์  : 0-2797-0999 ต่อ 1623 E-mail : fengwww@ku.ac.th                                                           

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ : ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง  8603/2 ห้องที่ 3

รหัสอาจารย์ : E8020

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทชัย กานตานันทะ
 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทชัย กานตานันทะ                                                                                        

ประวัติการศึกษา

 • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) เกียรตินิยมอันดับ 1 จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.S. (Industrial Engineering), Georgia Institute of Technology, USA
 • Ph.D. (Industrial Engineering), Georgia Institute of Technology, USA

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Applied Statistics, Economic Decision Analysis                                                                                                               

ช่องทางการติดต่อ :  โทรศัพท์ : 0-2797-0999 ต่อ 1632 E-mail :  nantachai.k@ku.ac.th  

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ : ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง  8603/1 ห้องที่ 1

รหัสอาจารย์ : E8032

อาจารย์ ดร. รมิดายุ  อยู่สุข
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์ ดร. รมิดายุ  อยู่สุข

ประวัติการศึกษา

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) เกียรตินิยมอันดับ 2 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก มหาวิทยาลัยเเกษตรศาสตร ์
 • D.Eng (Industrial Engineering & Management), จาก Asian Institute of Technology

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Inventory Management, Engineering Economy, Industrial work study

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ : 0-2797-0999 ต่อ 1612 E-mail : ramidayu.y@ku.th 

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ : ทุกวันอังคาร 8.00-103.0 น. วันพุธ เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 8.00-12.00 น. ห้อง 8504/2 ห้องที่ 2                                                                                          

รหัสอาจารย์ : E8042

ศาสตราจารย์ ดร. ก้องกิติ  พูสวัสดิ์

ศาสตราจารย์ ดร. ก้องกิติ  พูสวัสดิ์

ประวัติการศึกษา

 • B.S. (Industrial Engineering), Texas tech University, USA
 • M.S. (Industrial and Systems Engineering), Virginia Polytechnic Institute and State University, USA
 • Ph.D. (Industrial and Systems Engineering), Virginia Polytechnic Institute and State University, USA

สาขาที่เชี่ยวชาญ

System Engineering, Performance Measurement                                                                                       

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ : 0-2797-0999 ต่อ 1668 E-mail : fengkkp@ku.ac.th

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ :  ไม่ระบุ อาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 8                                                                                     

รหัสอาจารย์ : E8018                                                                  

รองศาสตราจารย์ ดร. พีรยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล

รองศาสตราจารย์ ดร. พีรยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล

ประวัติการศึกษา

 • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • M.S. (Industrial Engineering) จาก Texas Tech University, USA
 • PhD. (Industrial Engineering) จาก Texas Tech University, USA

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Optimization, and Operations Research                                                                                                                

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ : 0-2797-0999 ต่อ 1601-1604  E-mail : fengprc@ku.ac.th

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ :  ไม่ระบุ ห้อง อาคารชูชาติกำภู ชั้น 7                                                                                                      

รหัสอาจารย์ : E8006         

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์  ญาณภิรัต

รองศาสตราจารย์ ดร. พัชราภรณ์  ญาณภิรัต

ประวัติการศึกษา

 • วท.บ. (เศรษฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • M.Sc. (Industrial Eng.), D.Tech.Sc. จาก Asian Institute of Technology
 • สาขาที่เชี่ยวชาญ: Operations Research, Management and Decision Analysis

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Operations Research, Management and Decision Analysis

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ : 0-2797-0999 ต่อ 1615  E-mail : fengppy@ku.ac.th

ช่วงเวลาให้นิสิตติดต่อ : ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 14.30 น.  วันศุกร์ เวลา 9.30-12.00 น. ห้อง 8604/3 หรืออาคารชูชาติกำภู ชั้น 2                                                    

รหัสอาจารย์  : E8010

รองศาสตราจารย์ ดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา

รองศาสตราจารย์ ดร. ประไพศรี  สุทัศน์ ณ อยุธยา

ประวัติการศึกษา

 • สต.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.S. (Statistics) (Industrial and Manufacturing Eng.) จาก Oregon State Univ., US
 • Ph.D. (Industrial and Manufacturing Eng.) จาก Oregon State Univ., USA

สาขาที่เชี่ยวชาญ

สถิติวิศวกรรม Quality and Reliability Control

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ : 0-2797-0999 ต่อ 1614  E-mail : sudasna.p@gmail.com

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ : ทุกวันอังคาร เวลา 14.30 - 16.00  น. และวันศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. และเวลา 12.30-14.00 น. ห้อง 8503/1 ห้องที่ 3                                                 

รหัสอาจารย์ : E8014    

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา

รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์  มุ่งวัฒนา

ประวัติการศึกษา

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • M.S. (Industrial Eng.) จาก Auburn University, USA
 • Ph.D. (Industrial and Systems Eng.) จาก Virginia Polytechnic Institute and State University, USA

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Production Planning & Inventory Control, Logistics, and Manufacturing Processes

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ : 0-2797-0999 ต่อ 1619  E-mail : fenganm@ku.ac.th                                                                                     

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ : ไม่ระบุ ห้อง 8504/1 ห้องที่ 1                                                                            

รหัสอาจารย์ : E8012         

รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งรัตน์  ภิสัชเพ็ญ

รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งรัตน์  ภิสัชเพ็ญ

ประวัติการศึกษา

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) เกียรตินิยมอันดับ 2 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • M.Eng., (Industrial Eng. & Management) จาก Asian Institute of Technology
 • D.Eng., (Industrial Eng. & Management) จาก Asian Institute of Technology

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Operations Research and Simulation

ช่องทางการติดต่อ :  โทรศัพท์ : 0-2797-0999 ต่อ 1625  E-mail : fengros@ku.ac.th                                                  

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ : ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง 8603/1 ห้องที่ 2                                                                

รหัสอาจารย์  :  E8024        

รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑา  พิชิตลำเค็ญ

รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑา  พิชิตลำเค็ญ

ประวัติการศึกษา

 • B.S. (Chemical Eng.) จาก Cornell Univ., USA.
 • M.S. (Chemical Eng.) จาก Univ. of Washington, USA.
 • M.S. Ph.D. (Industrial Eng.) จาก Northwestern Univ., USA

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Simulation, Stochastic Modeling                                                                                                                                             

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1678  Line ID: jutapi E-mail : juta.p@ku.ac.th

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ : วันพุธ เวลา 12.00-15.00 น. ห้อง 8503/2 ห้องที่ 3

รหัสอาจารย์ : E8005

รองศาสตราจารย์ เลิศชัย  ระตะนะอาพร

รองศาสตราจารย์ เลิศชัย  ระตะนะอาพร

ประวัติการศึกษา

 • วศ.บ., (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Industrial Engineering

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1620 E-mail : fengler@ku.ac.th

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ : ไม่ระบุ ห้อง 8604/2                                                                                

รหัสอาจารย์ : E8022    

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ศิริ  สิงห์เถื่อน

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ศิริ  สิงห์เถื่อน

ประวัติการศึกษา

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) เกียรตินิยมอันดับ 2 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก มหาวิทยาลัยเเกษตรศาสตร์
 • วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก มหาวิทยาลัยเเกษตรศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Operation Research, Applied Statistics, Industial Work Study                                                                       

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1631 E-mail : chansiri.s@ku.ac.th

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ : ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 14.30-16.00 น.    ห้อง 8503/1 ห้องที่ 2                                                                          

รหัสอาจารย์: E8034

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์  สุพิทักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์  สุพิทักษ์

ประวัติการศึกษา

 • วศ.บ. (โลหการ) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MS. (Industrial Engineering) จาก Texas Tech University
 • Ph.D. (Industrial Engineering) จาก Texas Tech University

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Inventory Control, Machine Scheduling                                                                                                  

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1622 E-mail : fengwsst@ku.ac.th Line ID : wisutsupithak

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ : ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 8504/2 ห้องที่ 3                                                                            

รหัสอาจารย์ : E8029     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์  อร่ามพงษ์พันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์  อร่ามพงษ์พันธ์

ประวัติการศึกษา

 • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) เกียรตินิยมอันดับ 1 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • M.S. (Industrial Eng.) จาก Oregon State Univ., USA
 • Ph.D. (Industrial Eng.) จาก Ohio State Univ., USA.

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Micro-nanotechnology, Microfludics, Manufacturing Processes, Polymer Processing: Design & Modeling, and Rheology.

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1627 E-mail : fengchar@ku.ac.th Line ID : drchuck

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ : ทุกวันจันทร์ และ ศุกร์ เวลา 12.00-13.00 น.  ห้อง 8504/1 ห้องที่ 2                                                                        

รหัสอาจารย์ : E8021

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะ  รักษ์ศิริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะ  รักษ์ศิริ

ปะวัติการศึกษา

 • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) เกียรตินิยมอันดับ 2 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • M.Eng. (Manufacturing System Engineering) จาก Asian Institute of Technology
 • D.Eng. (Mechatronic) จาก Asian Institute of Technology

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การผลิต, Computer Numerical Control                                                                                                                       

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1616 E-mail : Chana_raksiri@yahoo.com 

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ : ไม่ระบุ (ชูชาติกำภู ชั้น 8)                                                                     

รหัสอาจารย์ :  E8030

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชภรณ์  วิชกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิชภรณ์  วิชกูล

ประวัติการศึกษา

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) เกียรตินิยมอันดับ 1 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก มหาวิทยาลัยเเกษตรศาสตร์
 • วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก มหาวิทยาลัยเเกษตรศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Applied Statistics, Operations Research                                                                                                                                                          

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1621 E-mail : fengspw@ku.ac.th

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ : ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 8503/1 ห้องที่ 1                                         

รหัสอาจารย์ :  E8033

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปุณณมี  สัจจกมล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปุณณมี  สัจจกมล

ประวัติการศึกษา

 • BA.Sc. (Industrial Systems Engineering), University of Regina, Canada
 • M.S. (Industrial Systems Engineering), University of Regina, Canada
 • Ph.D. (Industrial Systems Engineering), University of Regina, Canada

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Simulation and modeling, Applied Statistics, Acoustics, Traffic noise, Wave propogation                                                                  

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1679  Email :fengpmsa@ku.ac.th

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ :วันพุธ เวลา 12.00-13.00 น. และ วันศุกร์  เวลา 12.00- 15.00 น.                                                                

รหัสอาจารย์ : E8040

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นราภรณ์ เภาประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นราภรณ์ เภาประเสริฐ

ประวัติการศึกษา

 • B.S. (Industrial Eng.) จาก University of Wisconsin - Madison, USA.
 • M.S. (Chemical Eng.) จาก University of Wisconsin - Madison, USA.
 • M.S. Ph.D. (Industrial Eng.) จาก University of Wisconsin - Madison, USA

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Operations Research, Reliability Theory, Risk Analysis, Optimization                                                                                               

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1679 Email : fengnpp@ku.ac.th

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ : ทุกวันจันทร์ เวลา 9.00-12.00 น. (อาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 8)                                     

รหัสอาจารย์ : E8047

อาจารย์ ดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล

อาจารย์ ดร. ไอลดา  ตรีรัตน์ตระกูล

ประวัติการศึกษา

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • M.S. (Software Engineering), จาก Florida Institute of Technology, USA
 • Ph.D. (Operations Research), จาก Florida Institute of Technology, USA

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Stochastic Modeling, Operations Research                                                                                                                                     

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1679  Email : fengadt@ku.ac.th

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ : ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 13.30-15.30 น.  (ห้อง 8603/1  ห้องที่ 3)                                                              

รหัสอาจารย์ : E8041

อาจารย์ ดร. พัชรี โตแก้ว  ทองรัตนะ

อาจารย์ ดร. พัชรี โตแก้ว  ทองรัตนะ

ประวัติการศึกษา

 • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก มหาวิทยาลัยสุรนารี
 • วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก มหาวิทยาลัยเเกษตรศาสตร์                                      
 • Ph.D (Supply Chain Management), University of Wollongong, AUS

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Applied Operations Research, Inventory Model                                                                                                                     

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1630 Line id : yui.phatcharee , Email : fengprt@ku.ac.th 

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ : ทุกวันจันทร์ เวลา 10.00-12.00 น. และ วันอังคาร เวลา 13.00 - 15.00 น. ห้อง 8503/2 ห้องที่ 2                                                          

รหัสอาจารย์ : E8028

อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  วงศ์วีระเกียรติ

อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  วงศ์วีระเกียรติ

ประวัติการศึกษา

 • B.S. (Operations Research & Industrial Engineering), Cornell University, USA
 • M.S. (Industrial Engineering), Purdue University, USA
 • Ph.D. (Industrial Engineering), Purdue University, USA

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 Industial Engineering                                                                                                                                            

ช่องทางการติดต่อ  :  โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1605  Email :suewongweragiat@gmail.com Line ID : sue_ie_ku 

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ : ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.30-13.00 น. และ 14.30-16.00 น.                                              

รหัสอาจารย์ : E8039

อาจารย์ ดร. กฤษ วงษ์เกษม

อาจารย์ ดร. กฤษ วงษ์เกษม

ประวัติการศึกษา

 • B.Eng. (Industrial Eng.) Sirindhorn International Institute of Technology จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • M.S.c. Quality, Safety and Environment (QSE) Faculty of Process and Systems Engineering, Otto-von-Guericke University Magdeburg,Germany
 • D.S.c. (Dr.rer.nat.) Energy Efficient Production and Logistics faculty of Statistics, Technical University of Dortmund, Germany

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Computational Statistics,Turning Process, Combustion Process, Safety Engineering

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1613 Email :fengkrw@ku.ac.th Line ID : shinkris 

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ : ทุกวันจันทร์และวันพุธ เวลา 11.30-13.00 น.  ห้อง 8505/2 ห้องที่ 2                                                    

รหัสอาจารย์ : E8046

อาจารย์ ดร.พาพิศ  วงศ์ชัยสุวัฒน์

อาจารย์ ดร.พาพิศ  วงศ์ชัยสุวัฒน์

ประวัติการศึกษา 

 • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) เกียรตินิยมอันดับ 1 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • M.S.(Financial Engineering),University of Illinois at Urban-Champing, USA.
 • Ph.D.(Industrial Engineering and Management), Northwestern University, USA.

สาขาที่เชี่ยวชาญ : Industrial Engineering                                                                                                                                                                      

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1667 Email : papis_31@hotmail.com        

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ : ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 อาคาร 8 ชั้น 5

รหัสอาจารย์ : E8036

อาจารย์สุวิวัฒน์  สืบสานกุล

อาจารย์สุวิวัฒน์  สืบสานกุล

การศึกษา

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Industrial Engineering

รหัสอาจารย์ : E8016

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1626 Line ID : 095556894 E-mail : fengsww@ku.ac.th                                                                       

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ : วันอังคาร 13.00-16.00 น. ห้อง 8603/2 ห้องที่ 2

อาจารย์เริงทิวา  ทิพยศักดิ์

อาจารย์เริงทิวา  ทิพยศักดิ์

ประวัติการศึกษา 

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) เกียรตินิยมอันดับ 1 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • M.S. (Mechanical Engineering), University of Hannover, Germany
 • กำลังศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 Manufacturing Processes and Machine Tools                                                                             

ช่องทางการติดต่อ :  โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1636 E-mail : fengrtw@ku.ac.th                                                           

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ : วันอังคาร เวลา 9.00 - 12.00 น. วันพฤหัสบดี 8.00-9.00 น. 12.00-13.00 น.  และวันศุกร์ เวลา 8.00-9.00 น. ห้อง 8603/1 ห้องที่ 1

อาจารย์แพรวพรรณ  ประหยัดทรัพย์

อาจารย์แพรวพรรณ  ประหยัดทรัพย์

ประวัติการศึกษา

 • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) เกียรตินิยมอันดับ 1 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • M.Eng (Industrial and Operations Engineering), University of Michingan, USA.

สาขาที่เชี่ยวชาญ  :  Industrial Engineering  

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1603 Fb : Praewpran Prayadsab E-mail : fengppps@ku.ac.th                    

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ : อาจารย์ลาคลอด (ส.ค. - ต.ค. 62)