รายชื่อคณาจารย์

ผศ.ดร. พรเทพ อนุสสรนิติสาร
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผศ.ดร. พรเทพ อนุสสรนิติสาร

 • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • M.S. (Industrial & Systems Eng.) จาก Ohio Univ., USA
 • Ph.D. (Industrial Eng.) จาก Purdue Univ., USA

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Scheduling, Computer applications of Operations Research

Email :  fengpta@ku.ac.th

Tel : 0-2797-0999 ต่อ 1671

อ.ดร. วรวุฒิ  หวังวัชรกุล
 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

อ.ดร. วรวุฒิ  หวังวัชรกุล

การศึกษา

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • M.S. (Industrial Eng.) จาก Oregon State Univ., USA
 • Ph.D. (Industrial Eng.) จาก North Carolina State Univ., USA

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Inventory Control, Engineering Statistics, Operations Research

Tel : 0-2797-0999 ต่อ 1623                                                                                   

Office8603/2 ห้องที่ 3

รหัส: E8020

ผศ.ดร.นันทชัย กานตานันทะ
 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผศ.ดร.นันทชัย กานตานันทะ

 • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) เกียรตินิยมอันดับ 1 จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • M.S. (Industrial Engineering), Georgia Institute of Technology, USA

 • Ph.D. (Industrial Engineering), Georgia Institute of Technology, USA

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Applied Statistics, Economic Decision Analysis

Email :  nantachai.k@ku.ac.th

Tel : 0-2797-0999 ต่อ 1632

อ.ดร. รมิดายุ  อยู่สุข
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

อ.ดร. รมิดายุ  อยู่สุข

การศึกษา

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) เกียรตินิยมอันดับ 2 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก มหาวิทยาลัยเเกษตรศาสตร ์
 • D.Eng (Industrial Engineering & Management), จาก Asian Institute of Technology

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Inventory Management, Engineering Economy, Industrial work study

Tel : 0-2797-0999 ต่อ 1612                                                                                   

Office:8504/2 ห้องที่ 2                                                                                   

รหัส: E8042

ศ.ดร. ก้องกิติ  พูสวัสดิ์

ศ.ดร. ก้องกิติ  พูสวัสดิ์

การศึกษา

 • B.S. (Industrial Eng.) จาก Texas Tech Univ. USA
 • M.S. Ph.D. (Industrial and Systems Eng.) จาก Virginia Polytechnic Institute and State Univ., USA

สาขาที่เชี่ยวชาญ

System Engineering, Performance Measurement

Tel : 0-2797-0999 ต่อ 1668                                                                                   

Office: อาคาร 14 ชั้น 7                                                                                  

รหัส: E8018                                                                  

รศ.ดร. พีรยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล

รศ.ดร. พีรยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล

การศึกษา

 • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • M.S, PhD. (Industrial Engineering) จาก Texas Tech University, USA

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Optimization, and Operations Research

Tel : 0-2797-0999 ต่อ 1102                                                                                   

Office: สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์    

รหัส: E8006         

รศ. เลิศชัย  ระตะนะอาพร

รศ. เลิศชัย  ระตะนะอาพร

การศึกษา

 • วศ.บ.,วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Industrial Engineering

Tel : 0-2797-0999 ต่อ 1620                                                                                   

Office: 8604/2

รหัส: E8022    

รศ.ดร. ประไพศรี  สุทัศน์ ณ อยุธยา

รศ.ดร. ประไพศรี  สุทัศน์ ณ อยุธยา

การศึกษา

 • สต.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.S. (Statistics),
 • M.S. Ph.D. (Industrial and Manufacturing Eng.) จาก Oregon State Univ., USA

สาขาที่เชี่ยวชาญ

สถิติวิศวกรรม Quality and Reliability Control

Tel : 0-2797-0999 ต่อ 1614                                                                

Office: 8503/1 ห้องที่ 3

รหัส: E8014    

รศ.ดร. พัชราภรณ์  ญาณภิรัต

รศ.ดร. พัชราภรณ์  ญาณภิรัต

การศึกษา

 • วท.บ. (เศรษฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • M.Sc. (Industrial Eng.), D.Tech.Sc. จาก Asian Institute of Technology
 • สาขาที่เชี่ยวชาญ: Operations Research, Management and Decision Analysis

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Operations Research, Management and Decision Analysis

Tel : 0-2797-0999 ต่อ 1615, 1617                                                                          

Office:8604/3

รหัส: E8010         

รศ.ดร. อนันต์  มุ่งวัฒนา

รศ.ดร. อนันต์  มุ่งวัฒนา

การศึกษา

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • M.S. (Industrial Eng.) จาก Auburn University, USA
 • Ph.D. (Industrial and Systems Eng.) จาก Virginia Polytechnic Institute and State University, USA

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Production Planning & Inventory Control, Logistics, and Manufacturing Processes

Email : fenganm@ku.ac.th 

Tel : 0-2797-0999 ต่อ 1619                                                                                

Office:8504/1 (ห้องที่ 1)

รหัส: E8012         

รศ.ดร. รุ่งรัตน์  ภิสัชเพ็ญ

รศ.ดร. รุ่งรัตน์  ภิสัชเพ็ญ

การศึกษา

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) เกียรตินิยมอันดับ 2 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • M.Eng., D.Eng. (Industrial Eng. & Management) จาก Asian Institute of Technology

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Operations Research and Simulation

Email :  fengros@ku.ac.th

Tel : 0-2797-0999 ต่อ 1625                                                                                

Office:8603/1 ห้องที่ 2

รหัส: E8024        

ผศ.ดร. วิสุทธิ์  สุพิทักษ์

ผศ.ดร. วิสุทธิ์  สุพิทักษ์

การศึกษา

 • วศ.บ. (โลหการ) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MS., Ph.D. (Industrial Engineering) จาก Texas Tech University

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Inventory Control, Machine Scheduling

Email : fengwsst@ku.ac.th  

Tel : 0-2797-0999 ต่อ 1622                                                                                

Office:8504/2 ห้องที่ 3

รหัส: E8029     

ผศ.ดร. จักรพันธ์  อร่ามพงษ์พันธ์

ผศ.ดร. จักรพันธ์  อร่ามพงษ์พันธ์

การศึกษา

 • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) เกียรตินิยมอันดับ 1 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • M.S. (Industrial Eng.) จาก Oregon State Univ., USA
 • Ph.D. (Industrial Eng.) จาก Ohio State Univ., USA.

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Micro-nanotechnology, Microfludics, Manufacturing Processes, Polymer Processing: Design & Modeling, and Rheology.

Tel : 0-2797-0999 ต่อ 1627                                                                                

Office:ห้อง 8504/1 ห้องที่ 2

รหัส: E8021

ผศ.ดร. จุฑา  พิชิตลำเค็ญ

ผศ.ดร. จุฑา  พิชิตลำเค็ญ

การศึกษา

 • B.S. (Chemical Eng.) จาก Cornell Univ., USA.
 • M.S. (Chemical Eng.) จาก Univ. of Washington, USA.
 • M.S. Ph.D. (Industrial Eng.) จาก Northwestern Univ., USA

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Simulation, Stochastic Modeling

Tel : 0-2797-0999 ต่อ 1678                                                                              

Office:ห้อง 8503/2 ห้องที่ 3

รหัส: E8005

ผศ.ดร. ชนะ  รักษ์ศิริ

ผศ.ดร. ชนะ  รักษ์ศิริ

การศึกษา

 • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) เกียรตินิยมอันดับ 2 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • M.Eng. (Manufacturing System Engineering) จาก Asian Institute of Technology
 • D.Eng. (Mechatronic) จาก Asian Institute of Technology

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การผลิต, Computer Numerical Control

Tel : 0-2797-0999 ต่อ 1616                                                                             

Office:ห้อง 8504/1 ห้องที่ 3

รหัส:  E8030

ผศ.ดร. สุวิชภรณ์  วิชกูล

ผศ.ดร. สุวิชภรณ์  วิชกูล

การศึกษา

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) เกียรตินิยมอันดับ 1 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก มหาวิทยาลัยเเกษตรศาสตร ์
 • วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก มหาวิทยาลัยเเกษตรศาสตร ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Applied Statistics, Operations Research

Tel : 0-2797-0999 ต่อ 1621                                                                             

Office:8503/1 ห้องที่ 1

รหัส:  E8033

ผศ.ดร. จันทร์ศิริ  สิงห์เถื่อน

ผศ.ดร. จันทร์ศิริ  สิงห์เถื่อน

การศึกษา

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) เกียรตินิยมอันดับ 2 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก มหาวิทยาลัยเเกษตรศาสตร ์
 • วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก มหาวิทยาลัยเเกษตรศาสตร ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Operation Research, Applied Statistics, Industial Work Study

Tel : 0-2797-0999 ต่อ 1631                                                                            

Office:8503/1 (ห้องที่ 2)

รหัส: E8034

อ.ดร. พัชรี โตแก้ว  ทองรัตนะ

อ.ดร. พัชรี โตแก้ว  ทองรัตนะ

การศึกษา

 • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก มหาวิทยาลัยสุรนารี
 • วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก มหาวิทยาลัยเเกษตรศาสตร ์                                      
 • Ph.D (Supply Chain Management), University of Wollongong, AUS

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Applied Operations Research, Inventory Model

Tel : 0-2797-0999 ต่อ 1630                                                                            

Office:8503/2 ห้องที่ 2

รหัส: E8028

อ.ดร. ชัชพันธ์  ขำญาติ

อ.ดร. ชัชพันธ์  ขำญาติ

การศึกษา

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก มหาวิทยาลัยเเกษตรศาสตร ์
 • วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก มหาวิทยาลัยเเกษตรศาสตร ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Operation Research, Manufacturing Process, Safety Engineering

Tel : 0-2797-0999 ต่อ 1628                                                                            

Office:8504/2 ห้องที่ 1

รหัส: E8035

อ.ดร. ปุณณมี  สัจจกมล

ผศ.ดร. ปุณณมี  สัจจกมล

การศึกษา

 • BA.Sc. (Industrial Systems Engineering), University of Regina, Canada
 • M.S. (Industrial Systems Engineering), University of Regina, Canada
 • Ph.D. (Industrial Systems Engineering), University of Regina, Canada

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Simulation and modeling, Applied Statistics, Acoustics, Traffic noise, Wave propogation

Tel : 0-2797-0999 ต่อ 1679                                                                            

Office:อาคาร 14 ชั้น 7

รหัส: E8040

อ.ดร. สุดารัตน์  วงศ์วีระเกียรติ

อ.ดร. สุดารัตน์  วงศ์วีระเกียรติ

การศึกษา

 • B.S. (Operations research & Engineering), Cornell University, USA
 • M.S. (Industrial Engineering), Purdue University, USA
 • Ph.D. (Industrial Engineering), Purdue University, USA

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 Industial Engineering

Tel : 0-2797-0999 ต่อ 1605                                                                            

Office:อาคาร 14 ชั้น 7

รหัส: E8039

อ.ดร. ไอลดา  ตรีรัตน์ตระกูล

อ.ดร. ไอลดา  ตรีรัตน์ตระกูล

การศึกษา

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • M.S. (Software Engineering), จาก Florida Institute of Technology, USA
 • Ph.D. (Operations Research), จาก Florida Institute of Technology, USA

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Stochastic Modeling, Operations Research

Tel : 0-2797-0999 ต่อ 1609                                                                            

Office:8603/1 (ห้องที่ 3)

รหัส: E8041

อ.ดร. นราภรณ์ เภาประเสริฐ

อ.ดร. นราภรณ์ เภาประเสริฐ

การศึกษา

 • B.S. (Industrial Eng.) จาก University of Wisconsin - Madison, USA.
 • M.S. (Chemical Eng.) จาก University of Wisconsin - Madison, USA.
 • M.S. Ph.D. (Industrial Eng.) จาก University of Wisconsin - Madison, USA

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Operations Research, Reliability Theory, Risk Analysis, Optimization

Tel : 0-2797-0999 ต่อ 1667                                                                           

Office:8503/2 ห้องที่ 1

รหัส: E8047

อ.ดร. กฤษ วงษ์เกษม

อ.ดร. กฤษ วงษ์เกษม

การศึกษา

 • B.Eng. (Industrial Eng.) Sirindhorn International Institute of Technology จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • M.S.c. Quality, Safety and Environment (QSE) Faculty of Process and Systems Engineering, Otto-von-Guericke University Magdeburg,Germany
 • D.S.c. (Dr.rer.nat.) Energy Efficient Production and Logistics faculty of Statistics, Technical University of Dortmund, Germany

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Computational Statistics,Turning Process, Combustion Process, Safety Engineering

Tel : 0-2797-0999 ต่อ 1613                                                                           

Office:8505/2 ห้องที่ 2

รหัส: E8046

อาจารย์สุวิวัฒน์  สืบสานกุล

อ. สุวิวัฒน์  สืบสานกุล

การศึกษา

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Industrial Engineering

รหัสอาจารย์ : E8016

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ : 084-6723215 Line ID : 095556894 E-mail : fengsww@ku.ac.th                                                                       

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ : วันอังคาร 13.00-16.00 น. ห้อง 8603/2 ห้องที่ 2

อาจารย์เริงทิวา  ทิพยศักดิ์

อาจารย์เริงทิวา  ทิพยศักดิ์

การศึกษา

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) เกียรตินิยมอันดับ 1 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • M.S. (Mechanical Engineering), University of Hannover, Germany

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 Manufacturing Processes and Machine Tools

รหัสอาจารย์ :

ช่องทางการติดต่อ :  โทรศัพท์ 083-0950559 E-mail : fengrtw@ku.ac.th                                                           

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ : วันจันทร์ พุธ ศุกร์  เวลา 8.00-9.00 น., วันอังคาร เวลา 9.00 - 12.00 น 

ห้อง 8603/1 ห้องที่ 1

อาจารย์แพรวพรรณ  ประหยัดทรัพย์

อาจารย์แพรวพรรณ  ประหยัดทรัพย์

การศึกษา

 • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) เกียรตินิยมอันดับ 1 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • M.Eng (Industrial and Operations Engineering), University of Michingan, USA.

สาขาที่เชี่ยวชาญ :  Industrial Engineering

รหัสอาจารย์ : 

ช่องทางการติดต่อ : 0-2797-0999 ต่อ 1603 Fb : Praewpran Prayadsab

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ :

ทุกวันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น. อาคาร 8 ชั้น 5

อาจารย์ ดร.พาพิศ  วงศ์ชัยสุวัฒน์

อาจารย์ ดร.พาพิศ  วงศ์ชัยสุวัฒน์

การศึกษา :

 • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) เกียรตินิยมอันดับ 1 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • M.S.(Financial Engineering),University of Illinois at Urban-Champing, USA.
 • Ph.D.(Industrial Engineering and Management), Northwestern University, USA.

สาขาที่เชี่ยวชาญ :       Industrial Engineering

รหัสอาจารย์ : E8036

ช่องทางการติดต่อ : 0-2797-0999 ต่อ 1667  Email : papis_31@hotmail.com

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ :

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00-10.30 น. อาคาร 8 ชั้น 5