รายชื่อคณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร
 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ อนุสสรนิติสาร                                                                                                               

ประวัติการศึกษา

 • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                
 • M.S. (Industrial & Systems Eng.) จาก Ohio Univ., USA                                                                         
 • Ph.D. (Industrial Eng.) จาก Purdue Univ., USA               

สาขาที่เชี่ยวชาญ:  Scheduling, Computer applications of Operations Research                                    

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์  0-2797-0999 ต่อ 1601  E-mail : fengpta@ku.ac.th 

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ : ไม่ระบุ  ห้อง อาคารชูชาติ กำภู ชั้น 7 

รหัสอาจารย์ : E8027

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ  หวังวัชรกุล
 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวุฒิ  หวังวัชรกุล      

ประวัติการศึกษา

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • M.S. (Industrial Eng.) จาก Oregon State Univ., USA
 • Ph.D. (Industrial Eng.) จาก North Carolina State Univ., USA

สาขาที่เชี่ยวชาญ : Inventory Control, Engineering Statistics, Operations Research

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์  : 0-2797-0999 ต่อ 1623 E-mail : fengwww@ku.ac.th                                                         

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ : ไม่ระบุ  อาคาร 7 ชั้น 6 ห้อง 7608 

รหัสอาจารย์ : E8020

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รมิดายุ  อยู่สุข
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รมิดายุ  อยู่สุข

ประวัติการศึกษา

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) เกียรตินิยมอันดับ 2 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก มหาวิทยาลัยเเกษตรศาสตร ์
 • D.Eng (Industrial Engineering & Management), จาก Asian Institute of Technology

สาขาที่เชี่ยวชาญ : Inventory Management, Engineering Economy, Industrial work study

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ : 0-2797-0999 ต่อ 1612 E-mail : ramidayu.y@ku.th 

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ : วันจันทร์ พุธ และพฤหัสบดี เวลา 10.30-12.00 น. อาคาร 7 ชั้น 6 ห้อง 7604                                                                            

รหัสอาจารย์ : E8042

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ
 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งรัตน์  ภิสัชเพ็ญ

ประวัติการศึกษา

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) เกียรตินิยมอันดับ 2 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • M.Eng., (Industrial Eng. & Management) จาก Asian Institute of Technology
 • D.Eng., (Industrial Eng. & Management) จาก Asian Institute of Technology

สาขาที่เชี่ยวชาญ : Operations Research and Simulation

ช่องทางการติดต่อ :  โทรศัพท์ : 0-2797-0999 ต่อ 1625  E-mail : fengros@ku.ac.th                                                  

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ :  วันศุกร์ เวลา 12.00-15.00 น. อาคาร 7 ชั้น 5 ห้อง 7507  

รหัสอาจารย์  :  E8024        

ศาสตราจารย์ ดร. ก้องกิติ  พูสวัสดิ์

ศาสตราจารย์ ดร. ก้องกิติ  พูสวัสดิ์

ประวัติการศึกษา

 • B.S. (Industrial Engineering), Texas tech University, USA
 • M.S. (Industrial and Systems Engineering), Virginia Polytechnic Institute and State University, USA
 • Ph.D. (Industrial and Systems Engineering), Virginia Polytechnic Institute and State University, USA

สาขาที่เชี่ยวชาญ : System Engineering, Performance Measurement                                                                                       

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ : 0-2797-0999 ต่อ 1668 E-mail : fengkkp@ku.ac.th

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ :   ไม่ระบุ อาคาร 7 ชั้น 6 ห้อง 7609 หรือ ชั้น 8 โครงการ IGP                                               

รหัสอาจารย์ : E8018                                                                  

รองศาสตราจารย์ ดร. พีรยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล

รองศาสตราจารย์ ดร. พีรยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล

ประวัติการศึกษา

 • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • M.S. (Industrial Engineering) จาก Texas Tech University, USA
 • PhD. (Industrial Engineering) จาก Texas Tech University, USA

สาขาที่เชี่ยวชาญ : Optimization, and Operations Research                                                                                                                

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ : 0-2797-0999 ต่อ 1601-1604  E-mail : fengprc@ku.ac.th

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ :  ไม่ระบุ ห้อง อาคารชูชาติกำภู ชั้น 2 (ห้องคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)                                                                                                     

รหัสอาจารย์ : E8006         

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์  ญาณภิรัต

รองศาสตราจารย์ ดร. พัชราภรณ์  ญาณภิรัต

ประวัติการศึกษา

        • วท.บ. (เศรษฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
        • M.Sc. (Industrial Engineering & Management), Asian Institute of Technology
        • D.Tech.Sc. (Industrial Engineering), Asian Institute of Technology

สาขาที่เชี่ยวชาญ : Operations Research, Management and Decision Analysis, Performance Measurement and Analysis

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ : 0-2797-0999 ต่อ 1615  E-mail : fengppy@ku.ac.th

ช่วงเวลาให้นิสิตติดต่อ :   วันพุธเวลา 10.00-11.00 น. และ 13.00-15.00 น. อาคาร 7 ชั้น 6 ห้อง 7610 และ อาคารชูชาติกำภู ชั้น 2

รหัสอาจารย์  : E8010

รองศาสตราจารย์ ดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา

รองศาสตราจารย์ ดร. ประไพศรี  สุทัศน์ ณ อยุธยา

ประวัติการศึกษา

 • สต.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.S. (Statistics) (Industrial and Manufacturing Eng.) จาก Oregon State Univ., US
 • Ph.D. (Industrial and Manufacturing Eng.) จาก Oregon State Univ., USA

สาขาที่เชี่ยวชาญ

สถิติวิศวกรรม Quality and Reliability Control

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ : 0-2797-0999 ต่อ 1614  E-mail : sudasna.p@gmail.com

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ : รอ update ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 อาคาร 7 ชั้น 5 ห้อง 7511                        

รหัสอาจารย์ : E8014    

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา

รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์  มุ่งวัฒนา

ประวัติการศึกษา

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • M.S. (Industrial Eng.) จาก Auburn University, USA
 • Ph.D. (Industrial and Systems Eng.) จาก Virginia Polytechnic Institute and State University, USA

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Production Planning & Inventory Control, Logistics, and Manufacturing Processes

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ : 0-2797-0999 ต่อ 1619  E-mail : fenganm@ku.ac.th                                                                                     

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ : รอ update ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 อาคาร 7 ชั้น 6 ห้อง 7612

รหัสอาจารย์ : E8012         

รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑา  พิชิตลำเค็ญ

รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑา  พิชิตลำเค็ญ

ประวัติการศึกษา

 • B.S. (Chemical Eng.) จาก Cornell Univ., USA.
 • M.S. (Chemical Eng.) จาก Univ. of Washington, USA.
 • M.S. Ph.D. (Industrial Eng.) จาก Northwestern Univ., USA

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Simulation, Stochastic Modeling                                                                                                                                             

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1678  Line ID: jutapi E-mail : juta.p@ku.ac.th

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ : วันพุธ 10.00-13.00 น. อาคาร 7 ชั้น 6 ห้อง 7613

รหัสอาจารย์ : E8005

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ศิริ  สิงห์เถื่อน

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ศิริ  สิงห์เถื่อน

ประวัติการศึกษา

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) เกียรตินิยมอันดับ 2 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก มหาวิทยาลัยเเกษตรศาสตร์
 • วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก มหาวิทยาลัยเเกษตรศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Operation Research, Applied Statistics, Industial Work Study                                                                       

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1631 E-mail : chansiri.s@ku.ac.th

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ วันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-14.30 น. อาคาร 7 ชั้น 6 ห้อง 7605               

รหัสอาจารย์: E8034

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์  สุพิทักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์  สุพิทักษ์

ประวัติการศึกษา

 • วศ.บ. (โลหการ) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MS. (Industrial Engineering) จาก Texas Tech University
 • Ph.D. (Industrial Engineering) จาก Texas Tech University

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Inventory Control, Machine Scheduling                                                                                                  

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1622 E-mail : fengwsst@ku.ac.th Line ID : wisut.supithak

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ :   วันศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น. อาคาร 7 ชั้น 6 ห้อง 7611

รหัสอาจารย์ : E8029     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์  อร่ามพงษ์พันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์  อร่ามพงษ์พันธ์

ประวัติการศึกษา

 • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) เกียรตินิยมอันดับ 1 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • M.S. (Industrial Eng.) จาก Oregon State Univ., USA
 • Ph.D. (Industrial Eng.) จาก Ohio State Univ., USA.

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Micro-nanotechnology, Microfludics, Manufacturing Processes, Polymer Processing: Design & Modeling, and Rheology.

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1627 E-mail : fengchar@ku.ac.th Line ID : drchuck

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ :  ไม่ระบุ อาคาร 7 ชั้น 5 ห้อง 7508

รหัสอาจารย์ : E8021

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะ  รักษ์ศิริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะ  รักษ์ศิริ

ปะวัติการศึกษา

 • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) เกียรตินิยมอันดับ 2 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • M.Eng. (Manufacturing System Engineering) จาก Asian Institute of Technology
 • D.Eng. (Mechatronic) จาก Asian Institute of Technology

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การผลิต, Computer Numerical Control                                                                                                                       

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1616 E-mail : Chana_raksiri@yahoo.com 

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ :  รอ update ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 อาคาร 7 ชั้น 5 ห้อง 7509                                        

รหัสอาจารย์ :  E8030

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชภรณ์  วิชกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิชภรณ์  วิชกูล

ประวัติการศึกษา

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) เกียรตินิยมอันดับ 1 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก มหาวิทยาลัยเเกษตรศาสตร์
 • วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก มหาวิทยาลัยเเกษตรศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Applied Statistics, Operations Research                                                                                                                                                          

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1621 E-mail : fengspw@ku.ac.th

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ : ไม่ระบุ อาคาร 7 ชั้น 6 ห้อง 7602                 

รหัสอาจารย์ :  E8033

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปุณณมี  สัจจกมล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปุณณมี  สัจจกมล

ประวัติการศึกษา

 • BA.Sc. (Industrial Systems Engineering), University of Regina, Canada
 • M.S. (Industrial Systems Engineering), University of Regina, Canada
 • Ph.D. (Industrial Systems Engineering), University of Regina, Canada

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Simulation and modeling, Applied Statistics, Acoustics, Traffic noise, Wave propogation                                                                  

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1679  Email :fengpmsa@ku.ac.th

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ ไม่ระบุ อาคาร 7 ชั้น 5 ห้อง 7515

รหัสอาจารย์ : E8040

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นราภรณ์ เภาประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นราภรณ์ เภาประเสริฐ

ประวัติการศึกษา

 • B.S. (Industrial Eng.) จาก University of Wisconsin - Madison, USA.
 • M.S. (Chemical Eng.) จาก University of Wisconsin - Madison, USA.
 • M.S. Ph.D. (Industrial Eng.) จาก University of Wisconsin - Madison, USA

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Operations Research, Reliability Theory, Risk Analysis, Optimization                                                                                               

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1679 สามารถติดต่อสอบถามเบอร์มือถือได้ที่ธุรการภาควิชาฯ  Email : fengnpp@ku.ac.th 

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ : ไม่ระบุ อาคาร 7 ชั้น 6 ห้อง 7603              

รหัสอาจารย์ : E8047

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไอลดา  ตรีรัตน์ตระกูล

ประวัติการศึกษา

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • M.S. (Software Engineering), จาก Florida Institute of Technology, USA
 • Ph.D. (Operations Research), จาก Florida Institute of Technology, USA

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Stochastic Modeling, Operations Research                                                                                                                                     

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1679  Email : fengadt@ku.ac.th

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ : วันอังคาร และ วันพฤหัสดี เวลา 13.30 - 15.30 น. อาคาร 7 ชั้น 5 ห้อง 7512

รหัสอาจารย์ : E8041

ผู้ช่วยศษสตราจารย์ ดร. พัชรี โตแก้ว  ทองรัตนะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรี โตแก้ว  ทองรัตนะ

ประวัติการศึกษา

 • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก มหาวิทยาลัยสุรนารี
 • วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก มหาวิทยาลัยเเกษตรศาสตร์                                      
 • Ph.D (Supply Chain Management), University of Wollongong, AUS

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Applied Operations Research, Inventory Model                                                                                                                     

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1630 Line id : yui.phatcharee , Email : fengprt@ku.ac.th 

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ : วันจันทร์ เวลา 09.00-12.00 น. และ วันพุธ เวลา 13.00-15.00 น. อาคาร 7 ชั้น 5 ห้อง 7505                                              

รหัสอาจารย์ : E8028

อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  วงศ์วีระเกียรติ

อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  วงศ์วีระเกียรติ

ประวัติการศึกษา

 • B.S. (Operations Research & Industrial Engineering), Cornell University, USA
 • M.S. (Industrial Engineering), Purdue University, USA
 • Ph.D. (Industrial Engineering), Purdue University, USA

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 Industial Engineering                                                                                                                                            

ช่องทางการติดต่อ  :  โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1605  Email :suewongweragiat@gmail.com Line ID : sue_ie_ku 

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ : ทุกวันจันทร์ เวลา 12.00-13.00 น. และ วันพุธ เวลา 11.00-13.00 น. ห้อง 7513 อาคาร 7 ชั้น 5                           

รหัสอาจารย์ : E8039

อาจารย์ ดร. กฤษ วงษ์เกษม

อาจารย์ ดร. กฤษ วงษ์เกษม

ประวัติการศึกษา

 • B.Eng. (Industrial Eng.) Sirindhorn International Institute of Technology จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • M.S.c. Quality, Safety and Environment (QSE) Faculty of Process and Systems Engineering, Otto-von-Guericke University Magdeburg,Germany
 • D.S.c. (Dr.rer.nat.) Energy Efficient Production and Logistics faculty of Statistics, Technical University of Dortmund, Germany

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Computational Statistics,Turning Process, Combustion Process, Safety Engineering

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1613 Email :fengkrw@ku.ac.th Line ID : shinkris 

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ :วันพุธ พฤหัสบดี และศุกร์ เวลา 12.00-13.00 น. อาคาร 7 ชั้น 5 ห้อง 7518                                                     

รหัสอาจารย์ : E8046

อาจารย์ ดร.พาพิศ  วงศ์ชัยสุวัฒน์

อาจารย์ ดร.พาพิศ  วงศ์ชัยสุวัฒน์

ประวัติการศึกษา 

 • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) เกียรตินิยมอันดับ 1 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • M.S.(Financial Engineering),University of Illinois at Urban-Champing, USA.
 • Ph.D.(Industrial Engineering and Management), Northwestern University, USA.

สาขาที่เชี่ยวชาญ : Industrial Engineering                                                                                                                                                                      

   ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1667 Email :fengppps@ku.ac.th  

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ  : วันพฤหัสบดี เวลา 10.30-13.30 น. อาคาร 7 ชั้น 6 ห้อง 7606

รหัสอาจารย์ : E8036

อาจารย์ ดร.คธายุทธ์ ก๋ามะโน

อาจารย์ ดร.คธายุทธ์  ก๋ามะโน

ประวัติการศึกษา 

 • วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Ph.D.(Industrial Engineering) จาก National Taiwan University, Taipei.

สาขาที่เชี่ยวชาญ :   Logistics & Supply Chain Management, Process Simulation, Design of experimental, Shearing Economy, Decision Making                                                                                  

ช่องทางการติดต่อ : ไม่ระบุ อาคาร 7 ชั้น 5 ห้อง 7504

รหัสอาจารย์

อาจารย์สุวิวัฒน์  สืบสานกุล

อาจารย์สุวิวัฒน์  สืบสานกุล

การศึกษา

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Industrial Engineering

รหัสอาจารย์ : E8016

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1626 Line ID : 095556894 E-mail : fengsww@ku.ac.th                                                                       

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ : ไม่ระบุ อาคาร 7 ชั้น 5 ห้อง 7513

อาจารย์เริงทิวา  ทิพยศักดิ์

อาจารย์เริงทิวา  ทิพยศักดิ์

ประวัติการศึกษา 

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) เกียรตินิยมอันดับ 1 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • M.S. (Mechanical Engineering), University of Hannover, Germany
 • กำลังศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 Manufacturing Processes and Machine Tools                                                                             

ช่องทางการติดต่อ :  โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1636 E-mail : fengrtw@ku.ac.th ติดต่อสอบถามเบอร์มือถือได้ที่ภาควิชาฯ                                                           

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ : วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.00-09.00 น. อาคาร 7 ชั้น 5 ห้อง 7514 

อาจารย์แพรวพรรณ  ประหยัดทรัพย์

อาจารย์แพรวพรรณ  ประหยัดทรัพย์

ประวัติการศึกษา

 • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) เกียรตินิยมอันดับ 1 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • M.Eng (Industrial and Operations Engineering), University of Michingan, USA.

สาขาที่เชี่ยวชาญ  :  Industrial Engineering  

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1603 Line : pisces_praew  E-mail : fengppps@ku.ac.th                    

ช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบ : ไม่ระบุ อาคาร 7 ชั้น 6 ห้อง 7601