หลักสูตรปริญญาตรี

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรปรับปรุงฉบับ พ.ศ 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย               หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ภาษาอังกฤษ          Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม                     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ชื่อย่อ                      วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ชื่อเต็ม                     Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)
ชื่อย่อ                      B.Eng. (Industrial Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต

***รายละเอียดหลักสูตร  มคอ 2  คลิ๊กที่นี้

 

 สภาวิศวกรรับรองหลักสูตร