ข่าวการศึกษา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559
ขอจบการศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 (นิสิตภาคปกติ)
ขอจบการศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 (นิสิตภาคปกติ) ขอจบการศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 (นิสิตภาคปกติ)
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเข้าศึกษาล่าช้าภาคต้น ปีการศึกษา 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเข้าศึกษาล่าช้าภาคต้น ปีการศึกษา 2562
การลงทะเบียนเรียน เปลี่ยนแปลงรายวิชา และการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน KU2 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
การลงทะเบียนเรียน เปลี่ยนแปลงรายวิชา และการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน KU2 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559
การลงทะเบียนเรียน เปลี่ยนแปลงรายวิชา และการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน KU2 ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
การลงทะเบียนเรียน เปลี่ยนแปลงรายวิชา และการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน KU2 ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยาพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยาพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ปีการศึกษา 2560
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ปีการศึกษา 2560 คลิ๊กที่นี้
ขอแจ้งกำหนดการตามข้อบังคับระดับปริญญาตรีฯ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
ขอแจ้งกำหนดการตามข้อบังคับระดับปริญญาตรีฯ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 การขอถอนวิชาเรียนบางรายวิชาหลังจาก 60 วัน วันสุดท้าย 27 เมษายน 2561 การแก้ไขคะแนน I และ N ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังส่งคะแนนวันสุดท้ายของภาคการศึกษา วันที่