กิจกรรมวิชาการ

วิจัยสถาบันเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรฯ
ภาควิชาฯ ได้ทำการวิจัยสถาบันเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบันฑิต และมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558