รายชื่อเจ้าหน้าที่ : ธุรการประจำภาควิชา

คุณมาลัยวัลย์  พุ่มเหมือน

คุณมาลัยวัลย์  พุ่มเหมือน

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Tel : 0-2797-0999 ต่อ 1604                                                                                   

คุณวรลักษณ์  โสมะภีร์

คุณวรลักษณ์  โสมะภีร์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

Tel : 0-2797-0999 ต่อ 1602                                                                                   

คุณดาวศิริ  เผ่าพันธ์

คุณดาวศิริ  เผ่าพันธ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Tel : 0-2797-0999 ต่อ 1603                                                                                   

คุณพวงผกา ด่วนแสง

คุณพวงผกา ด่วนแสง

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Tel : 0-2797-0999 ต่อ 1611                                                                                   

คุณนงนุช  สุโภชน์

คุณนงนุช  สุโภชน์

ตำแหน่ง: พนักงานโทรศัพท์

Email :  -

Tel : 0-2797-0999 ต่อ 1629                                                                                   

คุณบุญมา  หงษ์ทอง

คุณบุญมา  หงษ์ทอง

ตำแหน่ง: พนักงานผลิตทดลอง

Email :  -

Tel : 0-2797-0999 ต่อ 1629