เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

คุณมาลัยวัลย์  พุ่มเหมือน

คุณมาลัยวัลย์  พุ่มเหมือน                                                                       

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร                                                                      

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ : 0-2797-0999 ต่อ 1604   E-mail : fengmwp@ku.ac.th                                      

คุณวรลักษณ์  โสมะภีร์

คุณวรลักษณ์  โสมะภีร์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ                                                                                                                                                     

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ : 0-2797-0999 ต่อ 1602 E-mail : fengwls@ku.ac.th 

คุณดาวศิริ  เผ่าพันธ์

คุณดาวศิริ  เผ่าพันธ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                    

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ : 0-2797-0999 ต่อ 1603 E-mail :  fengdrp@ku.ac.th

คุณพวงผกา ด่วนแสง

คุณพวงผกา ด่วนแสง

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                                                                                                                                             

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ : 0-2797-0999 ต่อ 1611  Emailfengpkpt@ku.ac.th

คุณบุญมา  หงษ์ทอง

คุณบุญมา  หงษ์ทอง

ตำแหน่ง: พนักงานผลิตทดลอง                                                                                                                               

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ : 0-2797-0999 ต่อ 1611 Email : -                                                                                             

คุณนงนุช  สุโภชน์

คุณนงนุช  สุโภชน์

ตำแหน่ง: พนักงานโทรศัพท์                                                                                                              

                                                                     

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ : 0-2797-0999 ต่อ 1629 Email : -