Category Archives: News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ภาคปกติ (รอบสอง)
คลิกที่นี้

ประกาศรายชื่อนิสิตได้รับทุนการศึกษาประเภทฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดูรายชื่อได้ตามนี้

คลิ๊กที่นี้

การรายงานตัวเข้าศึกษา และการทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ เป็นรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 25 เมษายน -17 พฤษภาคม 2563

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครและรายงานตัวนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
scan0016

กำหนดการส่งคำร้องของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 และภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2563กำหนดการส่งคำร้องของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรภาษาไทย 2563