Category Archives: News

ประกาศ รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ต้อนรับคณะนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา ที่ได้มาศึกษาดูงานเพื่อการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 โดยนักเรียนได้รับฟังการบรรยายแนะนำพร้อมทั้งเยี่ยมชม 3 สาขาวิชา ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
กิจกรรมค่าย IE Camp ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 จัดในวันที่ 19 ถึง 21 ตุลาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ภาคปกติ
ไปที่รายชื่อ