Category Archives: News

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครและรายงานตัวนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
scan0016

กำหนดการส่งคำร้องของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 และภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2563กำหนดการส่งคำร้องของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรภาษาไทย 2563

ประกาศ รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ต้อนรับคณะนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา ที่ได้มาศึกษาดูงานเพื่อการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 โดยนักเรียนได้รับฟังการบรรยายแนะนำพร้อมทั้งเยี่ยมชม 3 สาขาวิชา ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
กิจกรรมค่าย IE Camp ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 จัดในวันที่ 19 ถึง 21 ตุลาคม 2562