Category Archives: News

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 5/61

scan0008

โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ASEAN Youth Stepping Towards Environmental Sustainability

scan0007

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2561

scan0006

ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อเร่งดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
หากนิสิตมีชั่วโมงกิจกรรมไม่ครบจะไม่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร http://www.eng.ku.ac.th/?p=18677

 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บริการยืมระหว่างห้องสมุด

scan0001

ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตมีส่วนร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจำปี 2561

scan0004

การรับสมัครเข้าเรียนโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

scan0037

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

scan0036

ขอให้ตรวจสอบและติดประกาศรายชื่อนิสติที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อบังคับ

scan0034