Category Archives: News

ประชุมการขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา 

การรับสมัครนิสิตเข้าสอบโครงการการสนับสนุนการจัดสอบ TOEIC ภายในคณะสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

scan0001

 

 

โครงการประกวดดี ๆ สำหรับนิสิตปี 3 และ 4

หลักเกณฑ์การแยกสังกัดสาขาวิชาของนิสิตภาคปกติที่ยังไม่มีต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2561 scan0004

ขยายเวลาให้บริการของเคาน์เตอร์บริการนิสิต
scan0005

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ (รอบแรก-รอบสอง)
เลือกสาขาวิชา XE09
ตรวจสอบรายชื่อ

ขอเชิญเข้าอบรมโครงการเขียนผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการฯ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การพิมพ์วิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีลิส ปีการศึกษา 2561
Announce_iThesis61

กำหนดการอนุมัติปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับหลักสูตรปริญญาโท แผน ก
approve_degree_schedule_Thesis_61

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การให้รางวัลเกียรติยศ นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
announcement-2018-international-awards