กิจกรรมอื่น ๆ

กิจกรรมในงานวันปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558
กิจกรรม ระหว่างอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 22 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา
โครงการไหว้พระขอพร บุคลากรภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2557
กิจกรรม ระหว่างอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 22 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา