อาจารย์พิเศษ

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต สุขเจริญพงศ์

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต  สุขเจริญพงศ์                                                                   

ประวัติการศึกษา

  • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับ 2 จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M. Eng., (Industrial Engineering & Management) จาก Asian Institute of Technology                                                        
  • D. Eng. (Industrial Engineering & Management) จาก Asian Institute of Technology                          

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Computer Applications in Industrial Management, Quality Control                                                       

ช่องทางการติดต่อ Email : fengpcs@ku.ac.th

รองศาสตราจารย์ศันสนีย์  สุภาภา

รองศาสตราจราย์ศันสนีย์  สุภาภา

ประวัติการศึกษา

  • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.S. (Industrial Eng.) จาก Illinois Institute of Technology , USA                            

สาขาที่เชี่ยวชาญ 

Industrial Engineering                                                                                                                                                         

ช่องทางการติดต่อ  Email : fengsas@ku.ac.th