รายชื่อคณาจารย์ : อาจารย์พิเศษ

รศ.ดร. พิชิต  สุขเจริญพงศ์

รศ.ดร. พิชิต  สุขเจริญพงศ์

  • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับ 2 จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M. Eng., D. Eng. (Industrial Engineering & Management) จาก Asian Institute of Technology

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Computer Applications in Industrial Management, Quality Control

Tel : 0-2797-0999 ต่อ 1603-1604

รศ. ศันสนีย์  สุภาภา

รศ. ศันสนีย์  สุภาภา

การศึกษา

  • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.S. (Industrial Eng.) จาก Illinois Institute of Technology , USA                            

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Industrial Engineering

Tel : 0-2797-0999 ต่อ 1603-1604