Category Archives: กิจกรรมภาควิชา

ประชุมการขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา 

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2561
กิจกรรมก้าวแรกสู๋วิศวกรยุคใหม่ 2018

การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานปี พ.ศ. 2561 จัดที่ The Zign resort Pattaya วันที่ 23-24 เมษายน 2561

บรรยากาศในงานปัจฉิมนิเทศ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559