Category Archives: กิจกรรมภาควิชา

ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน เกษียณอายุราชการ รศ.เลิศชัย ระตะนะอาพร วันที่ 20 ตุลาคม 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ต้อนรับคณะนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา ที่ได้มาศึกษาดูงานเพื่อการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 โดยนักเรียนได้รับฟังการบรรยายแนะนำพร้อมทั้งเยี่ยมชม 3 สาขาวิชา ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
กิจกรรมค่าย IE Camp ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 จัดในวันที่ 19 ถึง 21 ตุลาคม 2562
งานปัจฉิมนิสิต ปี 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
กิจกรรม ปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานกับนิสิต ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
นิสิตระดับชั้นปีที่ 3 เข้าดูโรงงานเพื่อศึกษากระบวนการทำงาน ในวิชา 01206362 วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 (บ.L&E Manufacturing จำกัด)