Category Archives: กิจกรรมภาควิชา

งานปัจฉิมนิสิต ปี 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
กิจกรรม ปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานกับนิสิต ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
นิสิตระดับชั้นปีที่ 3 เข้าดูโรงงานเพื่อศึกษากระบวนการทำงาน ในวิชา 01206362 วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 (บ.L&E Manufacturing จำกัด)
นิสิตระดับชั้นปีที่ 3 เข้าดูโรงงานเพื่อศึกษากระบวนการทำงาน ในวิชา 01206362 วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 (บ.แอมพาส อินดัสตรี้จำกัด)
นิสิตระดับชั้นปีที่ 3 เข้าดูโรงงานเพื่อศึกษากระบวนการทำงาน ในวิชา 01206362 วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 (บ.แอมพาส อินดัสตรี้จำกัด)
นิสิตระดับชั้นปีที่ 3 เข้าดูโรงงานเพื่อศึกษากระบวนการทำงาน ในวิชา 01206362 วันพุธที่ 27 ก.พ. 62 (CPF)
นิสิตระดับชั้นปีที่ 3 เข้าดูโรงงานเพื่อศึกษากระบวนการทำงาน ในวิชา 01206362 วันพุธที่ 20 ก.พ. 62 (TOYOTA)
นิสิตระดับชั้นปีที่ 3 เข้าดูโรงงานเพื่อศึกษากระบวนการทำงาน ในวิชา 01206362 วันพุธที่ 13 ก.พ. 62 (DELTA)
นิสิตระดับชั้นปีที่ 3 เข้าดูโรงงานเพื่อศึกษากระบวนการทำงาน ในวิชา 01206362 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 (บ. บุญถาวรเซลามิก)
นิสิตระดับชั้นปีที่ 3 เข้าดูโรงงานเพื่อศึกษากระบวนการทำงาน ในวิชา 01206362 วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 (บ.แอมพาส อินดัสตรี้จำกัด)