Category Archives: ข่าวการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเข้าศึกษาล่าช้าภาคต้น ปีการศึกษา 2562

การลงทะเบียนเรียน เปลี่ยนแปลงรายวิชา และการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน KU2 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
scan0023

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559

New-60-rules59

การลงทะเบียนเรียน เปลี่ยนแปลงรายวิชา และการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน KU2 ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
scan0004

กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยาพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
Thesis-Exam2561

ขอแจ้งกำหนดการตามข้อบังคับระดับปริญญาตรีฯ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

  1. การขอถอนวิชาเรียนบางรายวิชาหลังจาก 60 วัน วันสุดท้าย 27 เมษายน 2561
  2. การแก้ไขคะแนน I และ N ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังส่งคะแนนวันสุดท้ายของภาคการศึกษา วันที่ 27 มิถุนายน 2561 หากไม่ปฎิบัติจะได้รับคะแนน F หรือ U ในรายวิชานั้น

 

scan0033