เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค

คุณธีระวัฒน์  ศรีเปารยะ

คุณธีระวัฒน์  ศรีเปารยะ  

ตำแหน่ง: นายช่างเทคนิค 6 ชำนาญการ                                                                                             

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ : 0-2797-0999 ต่อ 1629 E-mail : fengtwy@ku.ac.th  

      คุณกฤติยา พาอิ่ม

คุณกฤติยา พาอิ่ม

ตำแหน่ง: วิศวกร                                                     

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ : 0-2797-0999 ต่อ 1629 E-mail : fengkpi@ku.ac.th