กิจกรรมภาควิชา

ก้าวแรกวิศวกรยุคใหม่ 2018
   
งานปัจฉิมนิเทศ ปี 2561 กิจกรรมสุดท้ายในรั้วมหาวิทยาลัยสำหรับ IE33
การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานปี พ.ศ. 2561 จัดที่ The Zign resort Pattaya วันที่ 23-24 เมษายน 2561
กิจกรรมสัมมนาภาควิชาฯ ประจำปี 2561
งานเปิดบ้านวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2561 Open House
   
กิจกรรมในงานวันปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558
โครงการไหว้พระขอพร บุคลากรภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2557