กิจกรรมภาควิชา

นิสิตระดับชั้นปีที่ 3 เข้าดูโรงงานเพื่อศึกษากระบวนการทำงาน ในวิชา 01206362
กิจกรรมเลี้ยงขอบคุณอาจารย์และบุคลากร ในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2562
ประชุมการขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
Open House 2018 เลือดข้น I.E.
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหการ
   
ก้าวแรกวิศวกรยุคใหม่ 2018
   
งานปัจฉิมนิเทศ ปี 2561 กิจกรรมสุดท้ายในรั้วมหาวิทยาลัยสำหรับ IE33
การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานปี พ.ศ. 2561 จัดที่ The Zign resort Pattaya วันที่ 23-24 เมษายน 2561
กิจกรรมสัมมนาภาควิชาฯ ประจำปี 2561
งานเปิดบ้านวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2561 Open House