ข่าวการศึกษา

การลงทะเบียนเรียน เปลี่ยนแปลงรายวิชา และการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน KU2 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
การลงทะเบียนเรียน เปลี่ยนแปลงรายวิชา และการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน KU2 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560  
วิจัยสถาบันเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรฯ
ภาควิชาฯ ได้ทำการวิจัยสถาบันเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบันฑิต และมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558