เกี่ยวกับภาควิชา_เดิม

  • Slider Image
ปรัชญาและปณิธาน ภาควิชาฯ มีปณิธานในการคิด สร้าง และถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่ ขั้นพื้นฐาน ถึงระดับ การใช้งานในวิทยาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งรวมทั้ง การเชื่อมโยงวิทยาการดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ความ เป็นมาของแต่ละท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความสมดุลที่ยั่งยืน วิสัยทัศน์ เป็นภาควิชาฯ ชั้นนำในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ ในด้านการเรียน การสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ให้แก่สังคม
ประวัติความเป็นมา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2525 เพื่อตอบสนองต่อความเจริญเติบโตในด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทย และแผนพัฒนาการศึกษาของ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยตลอดระยะเวลานับตั้งแต่การก่อตั้งภาควิชาฯ จนถึงปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้มีความรู้ในด้านการควบคุมออกแบบ และการวางแผนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ได้ครอบคลุมหลักวิชาที่สำคัญ เช่น การควบคุมคุณภาพ การวางผังโรงงาน เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การวิจัยการดำเนินงานและการศึกษาการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประยุกต์เทคโนโลยีอันทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)หรือ วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) หรือ วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ซึ่งเปิดสอนทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) หรือ วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ซึ่งเปิดสอนทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2547 ภาควิชาได้เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาการจัดการวิศวกรรม ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการวิศวกรรม) โดยเปิดสอนทั้งหลักสูตรพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ