ขอเชิญฝึกอบรม การประยุกต์หลักการบริหารเชิงวิศวกรรมอุตสาหการ MINI-IE