กำหนดการส่งคำร้องของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 และภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2563

กำหนดการส่งคำร้องของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 และภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2563กำหนดการส่งคำร้องของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรภาษาไทย 2563