ขอจบการศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 (นิสิตภาคปกติ)