คณะนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนแสงทองวิทยาจังหวัดสงขลา ศึกษาดูงานเพื่อการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ต้อนรับคณะนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา ที่ได้มาศึกษาดูงานเพื่อการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 โดยนักเรียนได้รับฟังการบรรยายแนะนำพร้อมทั้งเยี่ยมชม 3 สาขาวิชา ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล