กิจกรรมค่าย IE CAMP ครั้งที่ 1 ปี 2562 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ