ขยายเวลาและปรับเกณฑ์การคัดเลือกโครงการประกวดกิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการกับหลักประกันคุณภาพการศึกษา