ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหการ

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2561