หลักเกณฑ์การแยกสังกัดสาขาวิชาของนิสิตภาคปกติที่ยังไม่มีต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2561

หลักเกณฑ์การแยกสังกัดสาขาวิชาของนิสิตภาคปกติที่ยังไม่มีต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2561 scan0004