ขอเชิญเข้าอบรมโครงการเขียนผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการฯ