งานปัจฉิมนิเทศ ปี 2561 กิจกรรมสุดท้ายในรั้วมหาวิทยาลัยสำหรับ IE33