ขอแจ้งกำหนดการตามข้อบังคับระดับปริญญาตรีฯ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ขอแจ้งกำหนดการตามข้อบังคับระดับปริญญาตรีฯ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

  1. การขอถอนวิชาเรียนบางรายวิชาหลังจาก 60 วัน วันสุดท้าย 27 เมษายน 2561
  2. การแก้ไขคะแนน I และ N ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังส่งคะแนนวันสุดท้ายของภาคการศึกษา วันที่ 27 มิถุนายน 2561 หากไม่ปฎิบัติจะได้รับคะแนน F หรือ U ในรายวิชานั้น

 

scan0033