ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างประสบการณ์ทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างประสบการณ์ทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น

scan0012