ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ web of science training

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ web of science training วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.lib.ku.ac.th/wostraububg2018 ภายในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561

scan0010