ประกาศห้องสอบข้อเขียน สำหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 รอบ 2

สอบข้อเขียนจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้อง 8403 อาคารทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 4

****ผู้เข้าสอบให้นำเครื่องคิดเลขชนิดคิดโปรแกรมไม่ได้ เข้าห้องสอบได้****

****กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย*****