วิจัยสถาบันเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรฯ

ภาควิชาฯ ได้ทำการวิจัยสถาบันเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบันฑิต และมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558