ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ห้อง 8506 อาคาร 8 ชั้น 5 วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560

ห้อง 8501

ลำดับ

ชื่อ นามสกุล

เวลาสัมภาษณ์

ปริญญาเอก

1

นายเอราวิล ถาวร

9.00-9.15 น.

ปริญญาโท

2

นางสาวจิรัชญา อาจหาญ

9.15-9.30 น.

3

นายกานต์ จูพานิชย์

9.30-9.45 น.

4

นางสาวเจตสุภา โพธิวิพุฒ

9.45-10.00 น.

5

นางสาวภัทชราพร หงษ์ทอ

10.00-10.15 น.

6

นางสาวเสาวลักษณ์ เรืองนุ่น

10.15-10.30 น.

7

นายศุภณัฐ หาญวัฒนะชัย

10.30-10.45 น.

8

นายภาธร อ่อนทอง

10.45-11.00 น.

9

นางสาววราภรณ์ งามชูธรรม

11.00-11.15 น.

10

นายอธิรุจน์ คงเนตร

11.15-11.30 น.

11

นางสาวเพชราพรรณ เชนยะวณิช

11.30-11.45 น.

ห้อง 8506/3

ลำดับ ชื่อ นามสกุล

เวลาสัมภาษณ์

12

นางสาวแพรววินิต กันทะวิน

9.00-9.15 น.

13

นายสินิลทร รางวัลหลาย

9.15-9.30 น.

14

นายปฏิพล มูสิกะปาละ

9.30-9.45 น.

15

นางสาวณัฐชญา เสือเมือง

9.45-10.00 น.

16

นางสาวฐิติพร คะตะโต

10.00-10.15 น.

17

นายภูมิบดินทร์ มาบพา

10.15-10.30 น.

18

นางสาวดุษฎี จันทรจิโรจน์กุล

10.30-10.45 น.

19

นางสาวพัชรพร งามเจริญสุขถาวร

10.45-11.00 น.

20

นายกำพร ไวยฤทธิ์

11.00-11.15 น.

21

นางสาวบุศรินทร์ อักบัดอาลี

11.15-11.30 น.

22

นางสาวเปมิกา ธรรมเจรจา

11.30-11.45 น.