ประกาศห้องสอบข้อเขียน สำหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

ห้องสอบข้อเขียนสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปีการศึกษา 2560

วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น.

ห้อง 8403 อาคารทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 4

ผู้สมัครสอบสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพวงผกา โทร.02-7970999 ต่อ 1611