ขอแจ้งสถานที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท รอบ 2 ปีการศึกษา 2559