หลักสูตรการเรียนการสอน

เหมาะสำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ และอาจไม่มีประสบการณ์การทำงาน เน้นการทำวิจัย

หลักสูตรปกติ

ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ), วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
Master of Engineering (Industrial Engineering), M.Eng. (Industrial Engineering)

โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2

          มีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
รวมเป็น 39 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วย
          1. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
                    
1.1 สัมมนา 2 หน่วยกิต
                    1.2 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต                  
                    1.3 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
          2. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

รายละเอียดเพิ่มเติม download

หลักสูตรนานาชาติ

ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ), วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
Master of Engineering (Industrial Engineering), M.Eng. (Industrial Engineering)

โครงสร้างหลักสูตร มี 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข

แผน ก แบบ ก 2
          มีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
รวมเป็น 39 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วย
          1. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
                    
1.1 สัมมนา 2 หน่วยกิต
                    1.2 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต                  
                    1.3 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

          2. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

แผน ข
          มีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต รวมเป็น 39 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วย

          1. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
                    1.1 สัมมนา 2 หน่วยกิต
                    1.2 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต                  
                    1.3 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 30หน่วยกิต

          2. วิชารอง ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
          3. การศึกษาค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รายละเอียดเพิ่มเติม download

โครงการพิเศษ

ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการวิศวกรรม), วศ.ม.(การจัดการวิศวกรรม)
Master of Engineering (Engineering Management), M.Eng.(Engineering Management)
โครงสร้างหลักสูตร มี 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข

แผน ก แบบ ก 2
          มีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
รวมเป็น 36 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วย

          1. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
                    1.1 สัมมนา 2 หน่วยกิต
                    1.2 วิชาเอกบังคับ 1 หน่วยกิต
                    1.3 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
          2. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

แผน ข
          มีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต รวมเป็น
36 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วย
          1. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
                    1.1 สัมมนา 2 หน่วยกิต
                    1.2 วิชาเอกบังคับ 1 หน่วยกิต
                    1.3 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
          2. การศึกษาค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รายละเอียดเพิ่มเติม download

วิชาการจัดการวิศวกรรม (ปริญญาโท ภาคพิเศษ / นานาชาติ

เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ที่จบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์

 

วิศวกรรมอุตสาหการ     

(ปริญญาโท / ปริญญาเอก นานาชาติ)

ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ โดยอาจารย์กว่าครึ่งมาจากต่างประเทศ เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานประจำ (เรียนช่วงเย็น และวันเสาร์) ที่จบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ และอาจไม่มีประสบการณ์การทำงาน มีโอกาสศึกษาในต่างประเทศ

 

วิศวกรรมความปลอดภัย

(ปริญญาโท ภาคพิเศษ)

สหวิทยาการที่สอนโดยคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี เครื่องกล สิ่งแวดล้อม ไฟฟ้า โยธา อุตสาหการ และบัณฑิตวิทยาลัย เรียนวันเสาร์และอาทิตย์