แจ้งให้ทราบ
  • Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

วิชา 01206599 โลจิสติกส์ นำนิสิตเข้าศึกษาดูโรงงาน

วิศวกรรมโลจิสติกส์ รหัสวิชา 01206599 ศึกษาถึงกระบวนการทางวิศวกรรมการออกแบบและการใช้ระบบภายในวงจรชีวิต นำนิสิตระดับปริญญาโท เข้าศึกษาดูโรงงานบริษัท mitsubishi air conditioner เมือวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

 {gallery}about6{/gallery}