แจ้งให้ทราบ
  • Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

วิชา 01206362 การศึกษาอุตสาหกรรม นำนิสิตเข้าศึกษาในโรงงาน

การศึกษาอุตสาหกรรม (Industrial Study) รหัสวิชา 01206362 ที่เปิดในภาคปลายของทุกปีการศึกษา โดยนำนิสิตเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาและการจัดทำรายงานพร้อมนำเสนอ

{gallery}about5{/gallery}