แจ้งให้ทราบ
  • Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

วิจัยสถาบันเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรฯ

ภาควิชาฯ ได้ทำการวิจัยสถาบันเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบันฑิต และมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558

 

{gallery}about10{/gallery}