หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตร ปริญญาตรี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  - ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อปริญญา (ไทย)    - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) วศ.บ.
ชื่อปริญญา (อังกฤษ)  - Bachelor of Engineering (Industrial Engineering) B.Eng.

 

โครงสร้างของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 149 หน่วยกิต

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 113 หน่วยกิต
 

วิชาแกน                    27 หน่วยกิต           

วิชาเฉพาะบังคับ            77 หน่วยกิต

วิชาเฉพาะบังคับ            77 หน่วยกิต

วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต

 หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต

 

รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียดในการขอปรับปรุงหลักสูตรฯ (ฉบับ 2556)

แผนการศึกษา แบบเรียนสหกิจ

แผนการศึกษา แบบไม่เรียนสหกิจ

คำอธิบายรายวิชา

 

สภาวิศวกรรับรองหลักสูตร