หลักสูตรปริญญาเอก

1. หลักสูตรปริญญาเอก (หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ) 

ท่านสามารถ Download ข้อมูลหลักสูตรปริญญาเอก (หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ) คลิกที่นี่

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด

3. คุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม       วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)

ชื่อย่อ        วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

ชื่อเต็ม        Doctor of Engineering (Industrial Engineering)

ชื่อย่อ         D.Eng. (Industrial Engineering)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

1.วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
   -สัมมนา 4 หน่วยกิต
   -วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต
   -วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
2. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 

*คณะวิศวกรรมศาสตร์สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 4 ภาคการศึกษา รายละอียดตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ **

 

 

2. หลักสูตรปริญญาเอก (หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ)

 รายละเอียดหลักสูตร

สามารถเข้าดูได้ในเว็บไซต์ของโครงการฯ นานาชาติ  คลิกที่นี่