ปริญญาโท

1. หลักสูตรปริญญาโท (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)

ท่านสามารถ Download ข้อมูลหลักสูตรปริญญาโท (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) คลิกที่นี่

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2. คุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม                 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)

ชื่อย่อ                  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

ชื่อเต็ม                 Master of Engineering (Industrial Engineering)

ชื่อย่อ                  M.Eng. (Industrial Engineering)

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2

1. วิชาเอก                     ไม่น้อยกว่า  
24 หน่วยกิต
  - สัมมนา 2 หน่วยกิต
  - วิชาเอกบังคับ 4 หน่วยกิต
  - วิชาเอกเลือก              ไม่น้อยกว่า

     18 หน่วยกิต

2. วิทยานิพนธ์                ไม่น้อยกว่า      12 หน่วยกิต

      

  

2.หลักสูตรปริญญาโท (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ)

 

ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์โครงการฯ (หลักสูตรนานาชาติ)  คลิกที่นี่

 

3.หลักสูตรปริญญาโท (สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (นานาชาติ)

 

ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์โครงการฯ  (หลักสูตรนานาชาติ) คลิกที่นี่

 

4.หลักสูตรปริญญาโท (สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ)

 

ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์โครงการฯ (หลักสูตรภาคพิเศษ)คลิกที่นี่