แจ้งให้ทราบ
  • Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

เกี่ยวกับเรา

ปรัชญาและปณิธาน  

ภาควิชาฯ มีปณิธานในการคิด สร้าง และถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่ ขั้นพื้นฐาน ถึงระดับ การใช้งานในวิทยาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งรวมทั้ง การเชื่อมโยงวิทยาการดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ความ เป็นมาของแต่ละท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความสมดุลที่ยั่งยืน    

วิสัยทัศน์

เป็นภาควิชาฯ ชั้นนำในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ ในด้านการเรียน การสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ให้แก่สังคม

ประวัติความเป็นมา  

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2525 เพื่อตอบสนองต่อความเจริญเติบโตในด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทย และแผนพัฒนาการศึกษาของ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยตลอดระยะเวลานับตั้งแต่การก่อตั้งภาควิชาฯ จนถึงปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

{gallery}about1{/gallery}

การศึกษาระดับปริญญาตรี

  • ปีการศึกษา 2525 เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นรุ่นแรก โดยผ่านการคัดเลือกจากทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรภาคปกติ ของภาควิชาฯ ปัจจุบันรับนิสิตแต่ละรุ่นประมาณ 80 คน
  • ปีการศึกษา 2532 ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ ให้ทำการเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ใช้หลักสูตรเดียวกับภาคปกติ โดยมีคณะกรรมการการบริหาร และคณะกรรมกการดำเนินงาน มีหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานมาจากการสรรหาโดยคณะกรรมการบริหาร โดยนิสิตจะทำการแยกสาขาในชั้นปีที่ 2 จำนวนนิสิตที่รับแต่ละปีการศึกษาประมาณ 80 คน

{gallery}about2{/gallery}

  • ปีการศึกษา 2546 ภาควิชา ฯ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร บัณฑิต สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ) โดยใช้หลักสูตรเดียวกับภาคปกติและภาคพิเศษ แต่ดำเนิน การเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งในปีแรกของการศึกษาของนิสิตจะรับรวมกับสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และทำการแยกสาขาในชั้นปีที่ 2 ต่อมาในปีการศึกษา 2547 ภาควิชาฯ กำหนดรับนิสิตโดยแยกสาขาตั้งแต่ การรับเข้า ประมาณรุ่นละ 50 คน ด้านการบริหารจัดการ จะมีคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเช่นเดียวกับหลักสูตรภาคพิเศษ จะแตกต่างเพียงคณะกรรมการดำเนินงานมาจากตัวแทนจากแต่ละสาขาวิชาที่ทำการเปิดสอน

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  • ปีการศึกษา 2536 ภาควิชาฯ ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ ให้ทำการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยรับนิสิตในภาคต้นของปีการศึกษา แต่ละรุ่นรับนิสิตเข้าประมาณ 20 คน
  • ปีการศึกษา 2541 ได้มีการขยายการดำเนินงานเพิ่มเติม โดยเปิดสอนโครงการปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ) ภายใต้ความร่วมมือกับ Case Western Reserve University และUtah State University จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการเรียนการสอนจัดแบบเรียน 1 วิชา ภายใน 1 เดือน และ 4 วิชา ต่อภาคการศึกษา และรับนิสิตในภาคต้น และภาคปลายของแต่ละภาคการศึกษา
  • ปีการศึกษา 2542 ภาควิชาฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

{gallery}about3{/gallery}

  • ปีการศึกษา 2543 ได้เปิดสอนโครงการปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ) โดยได้รับความร่วมมือจาก Case Western Reserve University และ Utah State University จากประเทศสหรัฐอเมริกา และ Wollagong University จากประเทศออสเตรเลีย
  • ปีการศึกษา 2547 ภาควิชาฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ และนานาชาติ