สอบข้อเขียนจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้อง 8403 อาคารทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 4

****ผู้เข้าสอบให้นำเครื่องคิดเลขชนิดคิดโปรแกรมไม่ได้ เข้าห้องสอบได้****

****กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย*****