สอบข้อเขียนในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้อง 8403 อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ คลิกที่นี้